ثبت نام


اهمیت وقف به علم و دانش در جهان

۱۴۰۰/۰۳/۲۶
603

خیریه سازمانی است که بدون دریافت سود، امکاناتی را برای افرادی که به آن نیاز دارند، فراهم می‌کند. معمولا افراد  جامعه، درکی عمومی از تاثیر بخش‌های دیگر، مانند بخش تولید دارند ولی از خیریهها و تأثیر آن بر همبستگی اجتماعی، افزایش فعالیت مدنی و دستیابی به عدالت شناخت چندانی ندارند. از این رو پرداختن به این بخش شایان توجه است.

در اغلب کشورهای جهان، اکثر کمک‌های خیریه به سازمان‌های غیرانتفاعی مانند کلیسا، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها صورت میگیرد و این راهی است که انتظار داریم در کشور ما نیز پیموده شود. این نوشته به وضعیت کمک‌های مردمی به علم و فناوری در کشورهای دیگر میپردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که اهمیت خیریهها از کجا نشئت میگیرد و این اهمیت در بخش آموزش عالی چگونه است و چرا در بسیاری از کشورها، بخش بزرگی از کمک‌های مردمی به حوزه علم و فناوری تعلق میگیرد؟

اهمیت خیریه‌ها در موارد زیر قابل توجه است:

1.اعتمادسازی: این سازمان‌ها با دریافت کمک‌های مردمی و صرف آن برای ارتقای وضعیت افراد نیازمند، نقش مهمی در رفاه اجتماعی دارند و از آنجا که به دنبال سود شخصی نیستند،  اعتماد مردمی به آن‌ها بیشتر است.

2. ریشه‌های مردمی و محلی: ازآنجاکهاینسازمان‌هاعموماًمردمنهادهستند،دربرقراریارتباطبامردموفهمنیازهایشانبهترعملمی‌کنند

3. استفاده از کارشناسان خبره: خیریه‌هاباداشتنافرادیماهردرزمینه‌هایعلوماجتماعی،مددکاریومدیریت،می‌تواننددرارائهخدماتبهافرادنیازمندبهترعملکنند

4. مطالبه‌گری: خیریهها می‌توانند صدای رسا و مطالبه‌گر افراد تحت پوشش خود باشند (فرانتیر، 2019: 5).

خیریه‌های فعال در زمینه رشد علم و فناوری نیز دارای تمام این ویژگی‌ها هستند و جایگاهی شناخته شده و ثابت در بسیاری از کشورها دارند. در این کشورها، دانشگاه‌ها با اتکا به کمک‌های مردمی به رشد و توسعه علم می‌پردازند که درنهایت همین توسعه به خود جامعه باز میگردد. در ادامه به آمار برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

به گزارش شبکة ABC کل کمک‌های مردمی برای امور خیریه در آمریکا در سال 2019 حدود 450 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در همان سال سهم دانشگاه‌ها از این کمک‌های مردمی 50 میلیارد دلار بوده؛ یعنی بیش از 11 درصد از تمام کمک‌های مردمی در آمریکا سهم بخش علم و فناوری است که 7 درصد به نسبت سه سال گذشته رشد داشته است. در بریتانیا از حدود 10 میلیار پوند وقف  مردم به خیریه‌ها در سال 2018، بیست و پنج درصد از آن برای پژوهش‌های علمی و پزشکی بوده است (بنیاد کمک‌ خیریه‌ها (بریتانیا)، 2019: 12). همچنین در استرالیا، در سال 2019، بیست و یک درصد از کمک‌های مردمی صرف کمک به علم و فناوری شده است.

در هرسه‌ کشور بیش از 60 درصد مردم در فعالیت‌های خیریه‌ای با وقف مالی یا فعالیت داوطلبانه مشارکت می‌کنند. اغلب افراد در این سه کشور به صورت هفتگی یا سالیانه وجهی را به خیریه‌ها اهدا میکنند که به صورت میانگین در استرالیا ماهیانه بیش از 100 دلار کمک مالی برای هر فرد مشارکت‌کننده است (بنیاد کمک‌ خیریه‌ها (استرالیا)، 2019: 12).  به همین دلیل است که دانشگاه‌ها، با داشتن سهمی از این کمک‌های مالی، می‌توانند به رشد و توسعه علم و گسترش امکانات خود بپردازند.

طبق مطالعات انجام شده، افرادی که کمک‌های خیرخواهانه انجام می‌دهند تحت تاثیر عوامل متعددی مانند پیشینة خانوادگی، گرایشات مذهبی یا تعلقات اخلاقی هستند (لی موریسون، 2015: 105). اما آنچه را که موجب کمک مالی افراد به بخش علم و فناوری به طور خاص می‌شود، می‌توان به پنج عامل تقسیم کرد:

 1. اعتبار: دانشگاه‌هامؤسساتبزرگیهستندوطبقتاریخقابلدفاعیکهدارند،می‌توانندوجوهدریافتیرابهدرستیبهکارگیرندوبهمصرفبهینهبرسانند
 2. حوزه وسیع عمل: پروژه‌هایی که بخش علم و فناوری روی آن‌ها کار می‌کند، معمولا آن‌قدر گسترده‌است که ترجیحات و علایق تقریبا تمام خیرین را پوشش می‌دهد. تحقیقات علمی، بورسیة دانشجویان، حمایت از فرهنگ و هنر، ساخت محل تحصیل یا اقامت دانشجویان همه از مواردی هستند که دانشگاه‌ها با کمک‌های مردمی می‌توانند به آن‌ها بپردازند.
 3. ارتباط خیرین با علم و دانش: همانطور که پیشتر ذکر شد، عموما افرادی که تحت تاثیر زمینه‌های زندگی شخصی هستند، به حوزه‌های مختلف رشد علم و فناوری کمک می‌کنند و کمک به این بخش هم معمولا تحت تاثیر ارتباطی که خیرین با علم و فناوری دارند و ارزشی که در نگاه آن‌ها بر علم نهاده می‌شود، قرار می‌گیرد.
 4. جذابیت: فرصت مشارکت در یک اجتماع دانشگاهی و سرمایه‌گذاری برای اهداف و کارهای آن معمولا برای خیرین جذاب است. متخصص علوم کامپیوتر، جیمز مارتین، بعد از اهدای 100 میلیون پوند به دانشگاه آکسفورد گفت: «این واقعا هیجان‌انگیزترین و بهترین فرصت زندگی من بود و زندگی من را به سمت بهتری تغییر داد... این فقط مربوط به وقف مادی آن نیست بلکه بخشی از پیشرفت‌های آینده بودن، مهم است» (بریزه، 2019).
 5. درخواست بخش علم و فناوری: بخش آموزش، علم و فناوری با بیان شفاف‌تر نیازهای مالی خود، توانسته‌ است در مواقع لزوم حمایت‌های مالی مورد نیازش را از سوی مردم دریافت کند (همان).

وقف  در حوزه  علم و دانش را نوعی سرمایه‌گذاری  برای بهبود آینده است. اگر فرصت علم‌آموزی برای افراد بیشتری فراهم باشد و دانشگاه‌ها شرایط بهتری برای گسترش علم و دانش داشته باشند، تحقیقات بیشتری در زمینه‌های علمی صورت می پذیرد و جامعه با داشتن پشتوانة علمی قوی‌تر به سمت رشد و تعالی پیش می رود.

فهرست منابع:

 1. Association of American Universities, 2019, AAU.edu
 2. Breeze, Beth, 2018, The top five reasons the rich like to donate to universities, TheConversation.com
 3. Charities Aid Foundation, 2019, CAF USA giving 2019, cafonline.org
 4. Charities Aid Foundation, 2019, CAF UK giving 2019, cafonline.org
 5. Charities Aid Foundation, 2019, CAF Austalia giving 2019, cafonline.org
 6. Frontier Economics, 2019, The value of the charity sector; an overview, London: Frontier Economics
 7. Lee Morrison, Anne, 2015, Doner motivasions and decision making, Texas: A&M university
 8. May, Lucy, 2019, Giving USA report, WCPO.com

 

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018