ثبت نام


فهرست پروژه‌ها
بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان

احداث ساختمان حقوق و علوم سياسي
مکان : احداث ساختمان حقوق و علوم سياسي
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
1,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
احداث ساختمان دانشکده الهيات
مکان : احداث ساختمان دانشکده الهيات
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
60,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
تکميل و ساخت بلوک A3 و A4 خوابگاه
مکان : تکميل و ساخت بلوک A3 و A4 خوابگاه
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
10,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
عمليات تکميل و ساخت سه بلوک خوابگاه
مکان : عمليات تکميل و ساخت سه بلوک خوابگاه
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
1,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

بنیاد حامیان دانشگاه کاشان

آزمایشگاه بیوتکنولوژی (کشت سلول و بافت)
مکان : آزمایشگاه بیوتکنولوژی (کشت سلول و بافت)
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
3,500میلیون تومان
0میلیون تومان
3نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
مرکز درمانی و مشاوره دانشگاه کاشان
مکان : مرکز درمانی و مشاوره دانشگاه کاشان
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
6,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

بنیاد حامیان دانشگاه کردستان

احداث خوابگاه دانشجویی پسرانه
مکان : احداث خوابگاه دانشجویی پسرانه
تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
16,100میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
احداث و تجهیز کتابخانه دانشگاه کردستان
مکان : احداث و تجهیز کتابخانه دانشگاه کردستان
تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
3,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود

پژوهشكده اتوماسيون و مركز نوآوری و كارآفرینی
مکان : پژوهشكده اتوماسيون و مركز نوآوری و كارآفرینی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
3,000میلیون تومان
1میلیون تومان
1نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

مرکز مشاوره و درمان شریف
مکان : مرکز مشاوره و درمان شریف
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
5,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

بنیاد دانشگاهی فردوسی

خوابگاه زنده یاد مهندس سیدجواد شهرستانی
مکان : خوابگاه زنده یاد مهندس سیدجواد شهرستانی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
20,000میلیون تومان
2,000میلیون تومان
3نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

دانشگاه ارومیه

خوابگاه دختران خورشید (‌تجهیز و محوطه سازی)
مکان : خوابگاه دختران خورشید (‌تجهیز و محوطه سازی)
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
5,000میلیون تومان
0میلیون تومان
1نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

مرکز رشد مانه وسملقان

سوله کارگاهی مرکز رشد مانه وسملقان
مکان : سوله کارگاهی مرکز رشد مانه وسملقان
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
0میلیون تومان
0میلیون تومان
2نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

موزه ملی علوم وفناوری ایران

ساختمان موزه ملی علوم وفناوری ایران
مکان : ساختمان موزه ملی علوم وفناوری ایران
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
50,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

موسسه حامیان علم و فناوری فنی و مهندسی قوچان

خوابگاه دانشجویی دختران
مکان : خوابگاه دانشجویی دختران
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10,000میلیون تومان
0میلیون تومان
2نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018