ثبت نام


بنیاد حامیان دانشکده فنی


معرفی :

تحولات پرشتاب جهان در عرصه آموزش عالي، امروزه آن اندازه چشمگير و قابل توجه است كه نمي توان چشم بر تجربه هاي موفق دانشگاههاي معتبر جهان بست. اگرچه در كشورهاي مختلف جهان، هنوز هم، دانشگاه به عنوان تامين كننده اصلي نيروي انساني، مورد حمايت دولت و به لحاظ مالي وابسته به آن است، اما استفاده از پتانسيل هاي فراوان بخش غيردولتي در راستاي تامين منابع مالي و حمايت از فعاليت هاي دانشگاه، از جمله نكاتي است كه به شدت مورد توجه و اقبال است و اثربخشي فراواني هم داشته است؛ چرا كه به هرحال، بودجه هاي دولتي و وابسته، عموما توانايي رفع نيازهاي متعدد و روز افزون دانشگاهها را ندارد و حتي اگر بودجه هاي جاري آنها را تامين كند، نيازهاي توسعه اي آنها را به طور كامل، پوشش نخواهد داد.

اعتمادبخشی به یاریگران

از سوي ديگر، جذب كمك ها و استفاده از پتانسل حمايت بخش خصوصي براي توسعه زير ساخت هاي علمي دانشگاه ها و...، هم هيچگاه بدون چالش نبوده است. اطمينان حمايت كنندگان و ياريگران از نحوه درست هزينه كردن منابع مالي و اعتباري كه در اختيار دانشگاه ها قرار مي دهند، نكته مهمي است كه به هر شكل بايد حاصل شود تا انگيزه حمايت كنندگان از دست نرود و فرصت پيش آمده نيز هدر نرود.

تجربه جهانی

تجربه دانشگاه هاي بزرگ و موفق جهان، مثل استنفورد ييل، بركلي و ... نشان مي دهد كه براي استفاده از فرصت هاي مالي و مديريتي بخش هاي غير دولتي و جهت دهي اين امكانات در راستاي توسعه فضاهاي آموزشي و ارتقاي علمي دانشگاه ها، و نيز بهبود فرايند جذب و هزينه كرد. اين منابع و امكانات، تاسيس بنيادهاي حمايت كننده بهترين راه است؛ چرا كه از يك سو، اين بنيادها، بدون وابستگي به دولت ها، صرفا در راه توسعه و تعالي دانشگاه گام برمي دارند و از سوي ديگر، ا زآنجا كه هسته اصلي آنها را دوستداران، مديران و حاميان تشكيل مي دهند، با نيازهاي دانشگاه آشنايي نزديك دارند و امكاناتِ در اختيار را به نحو صحيح به مصرف مي رسانند و ياريگران را نيز به اطمينان لازم در اين خصوص مي رسانند.

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی

اين تجربه هاي هاي موفق، جمعي از مديران و فارغ التحصيلان دانشكده فني را بر آن داشت تا پس از چند سال پيگيري و بررسي، در سال ١٣٨٥ بنياد حاميان دانشكده فني را با هدف جهت دهي به امكانات و منابع اهدايي فارغ التحصيل و دوستداران دانشكده فني در راستاي تعالي مهد مهندسي كشور بنيان گذارند.بنياد حاميان دانشكده فني، با اين ايده اوليه تاسيس شده است كه منابع حاصل از دريافت كمك هاي ياريگران را، متناسب با نيازهاي توسعه اي و ضرورت هاي مهم هدايت نمايد و در عين حال، خود مجرايي باشد براي جذب و جلب كمك هاي دوستداران و ياريگران دانشكده فني...باشد كه اين نهال نوپا، با ياري و كمك همه علاقمندان به دانشكده فني، بخصوص فارغ التحصيلان پرشمار و موفق آن، پا بگيرد و بر مهد مهندسي كشور سايه افكند... چنين بادپروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018