ثبت نام


بنیاد خیرین حامی دانشگاه بوعلی سینا


معرفی :

نظر به اینکه آموزش و پژوهش از ارکان اصلی رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی در هر کشور است و با توجه به محدودیت بودجه های دولتی و وجود فضا و بستر گسترده سرمایه گذاری در این حوزه، آموزش عالی نیازمند توجه بیشتری می باشد. لذا بنیاد خیرین حامی دانشگاه بوعلی سینا با هدف تقویت و گسترش زیر ساخت های علم و فناوری و ضرورت اشاعه فرهنگ اسلامی وقف و امور خیریه در راستای توسعه آموزش عالی در استان همدان ایجاد شده است.

اعضای هیات مؤسس و سمت هر یک در بنیاد:

آقای دکتر منصور غلامی عضو علی البدل هیات مدیره (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

آقای دکتر یعقوب محمدی فر مدیر عامل بنیاد(ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا)

دکتر داود حبیبی رئیس هیات مدیره (عضو محترم هیات علمی دانشگاه بوعلی)

آقای دکتر حسین میرابیان نایب رئیس هیات مدیره (مدیرعامل محترم شرکت بتن صنعت بریس و از خیرین استان همدان)

آقای دکتر اکبرعروتی موفق خزانه دار(معاون محترم فرهنگی دانشگاه)

جناب آقای داود دمقی عضو اصلی هیات مدیره(مدیر اسبق دانشجویی دانشگاه)

آقای دکتر فریدون جعفری بازرس اصلی (مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم)

آقای دکتر منوچهر رشادی بازرس علی البدل(عضو محترم هیات علمی دانشگاه)

آقای اکبر یعقوبی روشن عضو علی البدل هیات مدیرهپروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018