ثبت نام

صندوق حمایت از طرح‌های نوآورانه و کارآفرینانه


بنياد حاميان علم و فناوری ایران، در راستای اهداف عام خود، به‌منظور ارتقای پژوهش و فناوری در کشور، از تأسيس و فعاليت طرح‌های نوآورانه و کارآفرینانه حمایت می‌کند.

منظور از طرح‌های نوآورانه، مجموعه اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای هستند که در راستای تولیدات و ابتکاراتی جدید و یا ایجاد اشتغال صورت می‌گیرند.

هدف بنیاد از احداث این صندوق، حمایت از کارآفرینی و برقراری ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بازارِ کار است. بنیاد حامیان علم و فناوری ایران با شناسایی این طرح‌ها از طریق فراخوان و معرفی، تحت شرایط مقرر در اساسنامه، از آن‌ها حمایت مالی خواهد کرد. یاری‌گرانی که قصد حمایت از این‌گونه اهداف را داشته باشند، می‌توانند با کمک به این صندوق در این راه همراه بنیاد باشند.
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018