ثبت نام

صندوق حمایت از کرسی‌های پژوهش و فناوری


بنياد حاميان علم و فناوری ایران، در راستای اهداف عام خود و به‌منظور ارتقای پژوهش و فناوری در کشور، از تأسيس و فعاليت کرسی‌های پژوهش و فناوری حمایت می‌کند.

کرسی پژوهش و فناوری عبارت است از جایگاه دارای اعتبار ویژه‌ی پژوهشی که توسط نهادهای تخصصیِ صاحب صلاحيتِ قانونی (نهادهای مرجع)، اجازه‌ی فعاليت گرفته و برای اجرای یک برنامه‌ی راهبردی تحقيقاتی متشکل از مجموعه‌ای از فعاليت‌ها و پروژه‌های هدفمند توسط یک یا چند دانشمند برجسته‌ی کشور رهبری و اداره می‌شود.

این اعتبار به‌صورت فردی یا گروهی، در قالب ضوابطی که در آیين‌نامه مربوطه مشخص شده، تعلق می‌گیرد. حمایت یا تأمین مالی کرسی‌های پژوهشی به دو صورت «پژوهانه» (گرنت) و «بلاعوض» انجام می‌شود.

«پژوهانه» اعتباری است برای تأسيس و فعاليت کرسی پژوهش و فناوری که در قالب تفاهم‌نامه‌ی بین بنياد و نهاد مرجع، پس از تصویب هيأت مدیره‌ی بنياد، به کرسی مذکور تعلق گرفته و در چارچوب قرارداد في‌مابين بنياد و نهاد مرجع پرداخت می‌شود.

پيشنهاد تأسيس کرسی پژوهش و فناوری می‌تواند بنا به خواست و نيت یاریگرانِ بنياد مطرح و توسط بنياد به نهاد مرجع ارائه شود که در این‌صورت پس از تصویب آن مرجع (در قالب تفاهمنامه‌ی منعقده) با پرداخت پژوهانه مورد حمایت قرار می‌گیرد.

حمایت مالی بلاعوض نیز کمکی است که به کرسی‌های پژوهش و فناوری موجود، با درخواست مسئول کرسی (صاحب کرسی)، پس از تصویب هيأت مدیره‌ی بنياد و در چارچوب قرارداد منعقده با کرسی پرداخت می‌شود.

 

هدف بنیاد از احداث این صندوق کمک به توسعه‌ی علم و فناوری در کشور و تبدیل آن به گفتمان غالب، پشتيبانی از پيشبرد مرزهای دانش توسط پژوهشگران ایرانی، تسهيل در بهره‌گيری از علم و فناوری برای حل مشکلات جامعه و حمایت از کاربردی‌سازی نتایج پژوهش‌های علمی است. بنیاد پس از دریافت پیشنهاد‌ها و نتایج فراخوان‌ها، پیش‌بینی‌های مربوطه را در نظر گرفته و قراردادها را با مسئولین کرسی‌ها تنظیم می‌کند.

در تفاهم‌نامه‌ی فی‌مابين بنياد و نهاد مرجع و نيز در قرارداد منعقده در مورد هر کرسی، الزام کرسی به ارائه‌ی گزارش‌های ادواری برای انتشار عمومی و نحوه‌ی آن و نيز قيد نام بنياد در دستاوردهای کرسی آورده خواهد شد و استمرار حمایت از کرسی، منوط به تحقق شرایط مذکور در قرارداد خواهد بود.

دانلود آیین نامه حمایت از کرسی ‌های پژوهش و فناوری


Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018