ثبت نام


پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در دی

۱۴۰۲/۱۱/۰۲
177

 

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، درنوبت دی ماه سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ به بیش از۱۰50 دانشجو پرداخت شد . باز پرداخت این کمک هزینه شرافتی بوده و دانشجو شرافتا متعهد می گردد که  چهار سال پس از فراغت از تحصیل طی دو سال این مبلغ را به عنوان کمک به صندوق مربوطه باز پرداخت نماید.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018