ثبت نام


بیانیه تسلیت در گذشت استاد شجریان

۱۳۹۹/۰۷/۱۹
1848

هوالجمیل و یحب الجمال

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق...
درگذشت اسطوره موسیقی ایران، در این روزهای تلخ، شبیخون غمی بود که بر جان مردمان بلادیده ایران زد.
هنر و علم، دو میراث تمدن بشری اند که میرایی ندارند و هر روز زایشی تازه در انها پدید خواهد آمد. هنر استاد شجریان نیز میراثی از فرهنگ ناب ایرانی برای آیندگان خواهد بود و بر تارک ایران عزیز ثبت خواهد ماند.
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان و همه ی هنردوستان این سرزمین، تسلیت گفته، ارامش و غفران الهی برای ان مرحوم و صبر و شکیبایی برای باز ماندگان مسئلت دارد.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018